Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai:

Download
Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo.
TAR.6B394D036999.pdf
Adobe Acrobat Document 698.0 KB

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr?fbclid=IwAR0kN1btMTTlCeYR83MOa6gDG_SbcxVqdD2FBCgF5ObLi5dKmXerFJ3ZQxs


SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Download
Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo
Įsigalioja 2017-01-01
Isakymas_del_soc _pedagogo_pvz_apraso.pd
Adobe Acrobat Document 183.7 KB

Download
ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Įsigalioja 2017-01-01 (Aprašo 9 punktas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną. Aprašo 10 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.)
Isakymas_del_Soc_ pedagogines_pagalbos_a
Adobe Acrobat Document 135.6 KB